SR / EN
  • Od džentrifikacije do socijalnog čišćenja (iz perspektiva organizovanog komšiluka) Džentrifikacija je jedna od najkontroverznijih oblasti urbanog planiranja. Reč je o procesu u kojem ‘’sile razvoja’’ pokušavaju da izmene gradska naselja po matrici “poburžujčenja” koju sama reč nudi. Time direktno zadire u okolnosti života lokalnog stanovišta, često u potpunosti menjajući njegove okvire i otvarajući veliki broj pitanja koja se tiču: socijalnog…
    više