Poziv za umetnike: SVEDOČANSTVO – ISTINA ILI POLITIKA

10.11.2016. | 12:00

Poziv za umetnike:
SVEDOČANSTVO – ISTINA ILI POLITIKA
Koncept svedočanstva u komemoraciji Jugoslovenskih ratova

Centar za kulturnu dekontaminaciju (Beograd), Učitelj neznalica i njegovi komiteti (Beograd) i Muzej savremene umetnosti (Beograd), koordiniraće istraživanje, produkciju umetničkih radova i putujuće izložbe u okviru projekta Svedočanstvo — istina ili politika u saradnji sa organizacijama: Boem (Beč, Austrija), Via Lactea (Avelgem, Belgija), Observatorijum za Balkan i Kavkaz Transeuropa  (OBCT Transeuropa) (Rovereto, Italija), kao i drugim evropskim akademskim institucijama.
Pozivamo umetnike da podnesu svoje predloge (uključujući dodatne materijale) na otvoreni konkurs do 10. novembra 2016 godine. Rezultati konkursa biće objavljeni putem  imejla do 20. novembra 2016. godine.

Istraživački rad i produkcija umetničkih radova sprovodiće se do juna 2017. a završni radovi će tokom jeseni 2017. biti predstavljeni na putujućoj izložbi u 4 zemlje — Italiji, Austriji i Belgiji, zaključno sa izložbom u Galeriji-legatu Milice Zorić i Rodoljuba Čolakovića (Muzej savremene umetnosti, Beograd).
Bazu projekta čini audio-arhiv od preko 200 intervjua vođenih sa učesnicima rata i antiratnim aktivistima u periodu između 2012. i 2014. godine u okviru projekta Imenovati TO ratom, kojima će biti pridodati novi intervjui realizovani tokom trajanja projekta. Projekat se odvija u dve međusobno isprepletane istraživačke linije koje se bave konceptom svedočanstva u kontekstu komemorativnih praksi i Jugoslovenskih ratova devedesetih, a zasniva se na intervjuima, kao i umetničkim radovima koji razmatraju ove intervjue kao svedočanstava. U tom smislu umetnici su pozvani da se bave ispitivanjem, s jedne strane materijalnog aspekta svedočanstava (kao npr. zvukom i glasom) i, s druge, samim sadržajem – političkim, ekonomskim, društvenim i kulturnim kontekstom u različitim ključnim momentima svedočanstava (npr. momentu u kome je proizvedeno iskustvo, momentu svedočenja ili produkcije umetničkog dela).
Koncept projekta:

Prošlo je 25 godina od početka rata u Jugoslaviji. Novi rat u Evropi poljuljao je percepciju da će strukture izgrađene posle Drugog svetskog rata više moći da garantuju dugoročan mir. Projekat Svedočanstvo — istina ili politika nastoji da poveća produkciju kapitala znanja, šireći realnosti činjenica o ratovima – njihovim učesnicima, uzrocima i posledicama kroz sakupljanje svedočanstava od direktnih učesnika ratova i anti-ratnih aktivista. Reflektujući ta svedočanstva kroz izložbe i konferencije naglasiće se uloga samog svedočanstva kao čina aktivnog građanstva u kreiranju istorijskog narativa putem javne debate. Tokom konflikta, kao i posle njih, zvaničnici svih zemalja naslednica Jugoslavije koristili su neka od svedočanstava u medijima, udžbenicima, istorijskim, izložbama i muzejskim postavkama kako bi opravdali svoje nacionalne, etničke ili religiozne pozicije.Drugi, koji ne bi pristajali na opravdavanje ovih pozicija, bili su ućutkivani kroz direktnu političku represiju i kroz sistematsko brisanje referentnih okvira koji bi povezivali ova svedočanstva s realnošću za koju se pretpostavlja da reprezentuju. Baš ova vrsta svedočanstva koja ukazuje na funkcionisanje sistema je svedočanstvo koje Primo Levi definiše kao antifašističko i, samim tim, političko. Na osnovu Fukoovih teza  pretpostavljamo da funkcija intelektualca nije da vodi mase, već da se bori protiv prepreka koje mu postavljaju kolege i koje onemogućavaju da ova svedočanstva budu efektivno čuta u javnoj sferi. Od završetka ratova, stasale su nove generacije koje nemaju direktnog iskustva rata. One su o ratovima bile informisane samo putem takvih manipulativnih narativa. Ovaj projekat će pokazati kako individualna svedočanstva mogu da deluju kao kritička snaga naspram zvanično komunicirane istorije i da reflektuju zajedničko iskustvo ovih ratova i njihovih posledica. Pošto je svedočenje participativni čin, to je čin govora sa mnogostrukim adresatima istovremeno, u najmanju ruku barem onima koji su povezani sa situacijom o kojoj se svedoči, samom situacijom svedočenja i samoobraćanjem što sve sačinjava višestruke govorne pozicije. Simultanost vremena i prostora kreira neprekidno promenljiv asamblaž singularno-pluralnih društvenih odnosa, intimnih i političkih, koji deluju i dugo vremena nakon što je svedočanstvo dato, kao i svakim njihovim ponovnim slušanjem. Raznolikost društvenih odnosa koji se nalaze u osnovi svedočanstava čine njihov odnos prema realnosti – one doživljene kao i one u kojoj je svedočanstvo čuto – kompleksnim. I upravo to čini svedočanstvo nestabilnim za potrebe slušaoca čiji je zahtev za Istinom, npr. sveobuhvatnim značenjem koje bi podrazumevalo osobu koja svedoči Subjektom, a činjeničnu situaciju svedočanstva i onoga o čemu se svedoči Događajem. Umetničko istraživanje, izložbe i konferencije će ispitati kako nastaje realnost iz pluraliteta svedočanstava bez obzira na različite regulativne mere koje se preduzimaju od strane različitih slušaoca – pojedinaca, institucije, teorije, discipline, ideologije i samog jezika – zarad objedinjavanja govora.

Ovaj poziv je upućen pre svega umetnicima koji žele da se u svom radu bave obradom zvuka (zvučnim instalacijama, kompozicijom, performansom, itd.)., bez obzira da li razumeju jezik na kome su intervjui vođeni. Takođe, umetnici imaju mogućnost da baziraju svoj rad i na novim intervjuima koje bi sami sproveli i koji bi se uključili u dijalog sa već postojećim u arhivu.
Od zainteresovanih umetnika se traži da podnesu:

1. Idejni nacrt za umetnički rad i provizorni vremenski okvir za realizaciju (1 do 3 stranice

A4)

2. Orijentacioni predlog budžeta troškova produkcije;

3. CV/portfolio koji ne prelazi 3MB (veći fajlovi mogu se slati putem WeTransfera sa naznakom imena predloženog projekta u subjektu poruke).

4. Izabrani umetnici biće pozvani da učestvuju u četvorodnevnom pripremnom seminaru

koji će se održati početkom decembra 2016. u Beogradu (Srbija). Seminar će uključiti prezentaciju projekta Imenovati TO ratom kao i druge projekte koji se odnose na komemoraciju Jugoslovenskih ratova, konceptualnu diskusiju o Svedočanstvu kao i razgovor sa umetnicima u vezi njihovih budućih projekata.
Svi materijali trebalo bi da stignu najkasnije 10. novembra 2016, do ponoći na elektronsku adresu:  testimony@czkd.org.
Za pristup intervjuima kao i za sve druge informacije mogu se kontaktirati: Zoran Erić, Noa Treister i Vahida Ramujkić (testimony@czkd.org).

Slični članci

Loading...