Online obuka „Demistifikacija planiranja“

10.02.2021. | 18:00

Preduslov za aktivno učešće građana i drugih zainteresovanih strana u urbanističkom planiranju i donošenju odluka od javnog interesa jeste pristup jasnim i pouzdanim informacijama, a zatim i razumevanje procesa izrade urbanističkih i prostornih planova. Procesi izrade planova su veoma složeni – procedure i mehanizmi su komplikovani, učesnici mnogobrojni, a interesi sukobljeni. U kakofoniji koja se može čuti oko svakog pojedinačnog slučaja izgradnje u Srbiji, manjka informacija i odsustva dijaloga, pristup pouzdanim informacijama je nejasan, što poziciju građana čini veoma nepovoljnom i onemogućava njihovo aktivno učešće.

Obuka je namenjena svima koji su zainteresovani (građanima, stručnjacima i drugim zainteresovanim stranama) da bolje razumeju osnovne elemente procesa urbanističkog i prostornog planiranja i osposobe se za samostalan pristup i čitanje informacija od javnog značaja u ovim oblastima.

Obuka se sastoji iz tri segmenta koji se realizuju od 8. do 10. februara, u popodnevnim časovima.
Prvi segment posvećen je razumevanju procesa planiranja – institucija koje u njemu učestvuju, planova i procedura njihove izrade, različitih interesa koji se tom prilikom ispoljavaju.
Drugi i treći segment usmereni su na osposobljavanje zainteresovanih učesnika za samostalan pristup i čitanje informacija od javnog značaja, odnosno korišćenje javno dostupnih informacionih sistema u oblasti prostornog razvoja  – geografskih informacionih sistema (GIS), kako na republičkom, tako i na gradskom nivou.

Obavezna je prijava za online obuku (preko linka u nastavku), a broj polaznika ograničen.

PROGRAM OBUKE:

I DAN / Ponedeljak 8. februar
DEMISTIFIKACIJA PLANIRANJA – razumevanje procedura i procesa

18:00 – 18:30
Demistifikacija institucija /  Vodi: Siniša Trkulja
Predstavljanje različitih institucija koje učestvuju u planiranju, njihovih uloga i nadležnosti u proceduri izrade plana i participacije sa građanima.

18:30 – 19:00
Demistifikacija planova /  Vodi: Ana Graovac
Predstavljanje različitih vrsta planova (prostorni i urbanistički, strateški i detaljni planovi), njihovih tema, uloga, obuhvata i sadržaja.

19:00 – 19:30
Demistifikacija interesa / Vodi: Jasmina Đokić
Predstavljanje različitih vrsta interesa  (individualnih/privatnih, zajedničkih i opštih/ javnih) i njihovih uticaja na planiranje korišćenja građevinskog zemljišta.
II DAN / Utorak 9. februar
PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA  –  Geografsko informacioni sistemi GIS  / Nacionalni nivo

18:00 – 18:30
GIS u gradovima i opštinama Srbije / Vodi: Klara Danilović
U kojoj meri gradovi i opštine u Srbiji koriste GIS kao alat za izradu i prikaz urbanističkih planova, i kao instrument za praćenje promena u prostoru? Mreža za GIS je radno telo Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) koje je osnovano u cilju promovisanja korišćenja geografskih informacionih sistema u gradskim i opštinskim administracijama. Koliko gradova i opština je u mogućnosti da primeni GIS i šta su glavne prepreke u masovnijoj primeni ovog alata?

18:30 – 19:00

eProstor / Vodi: Siniša Trkulja
eProstor je koncept elektronskih usluga za potrebe prostornog i urbanističkog planiranja koji se odnosi na elektronske procedure izrade i sprovođenja planskih dokumenata i organizaciju prostornih podataka u planskim dokumentima.
19:00 – 19:30
GIS GeoSrbija / Vodi: Milena Ivanović
Geosrbija je geoportal Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka koji uređuje Republički geodetski zavod. Na prezentaciji će biti predstavljene široke mogućnosti korišćenja portala Geosrbija, poput pretraživanja i kombinovanja podataka, kao i upoznavanje sa brojnim setovima podataka u okviru portala.

III DAN / Sreda 10. februar
PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA  – Geografsko informacioni sistemi GIS  / Lokalni nivo – Beograd
18:00 – 18:30
GIS URBEL / Vodi: Ana Graovac
GIS URBEL je aplikacija za pregled važećih urbanističkih planova u  Beogradu. Predstavljanje aplikacije obuhvata vrstu podataka/planova koji se prikazuju, mogućnosti njihovog pretraživanja i „čitanja“ tekstualnih  i grafičkih priloga.

18:30 – 19:00
GIS BEOLAND / Vodi: Ksenija Radovanović
Kratak prikaz osnovnih alatki za čitanje važećih planova iz fotelje, korišćenjem aplikacije GIS Beoland. GIS Beoland je začetak GIS servisa Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, dostupan na adresi https://gis.beoland.com/smartPortal/gisBeoland.
19:00 – 19:30
GIS Zelenih površina Beograda / Vodi: Anica Teofilović
Predstavljanjem aplikacije „GIS zelenih površina Beograda“ biće prikazan prostorni i tematski obuhvat baze podataka, vrste objekata i prateći atributi, način pretraživanja i osnovne funkcionalnosti koje su na raspolaganju.
Prijavljivanje se vrši klikom na ovaj link.
Broj učesnika je ograničen.

*Sesije se snimaju i biće objavljene na internet stranici Interaktivni urbanizam.

Obuka se sprovodi u okviru projekta „Interaktivni urbanizam: platforma za razumevanje problema urbanog razvoja“ podržanog od strane Crte kroz inicijativu #GrađaniImajuMoć, kao deo dugoročnog projekta „Ka kolaborativnom upravljanju“ koji CZKD sprovodi u saradnji s profesorkama i alumnijima Master smera „Integralni urbanizam“ Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i uz podršku Fondacije Hajnrih Bel u Beogradu.

Više na: www.interaktivniurbanizam.com

Podrška ciklusu

    Slični članci

    Loading...