Raznorodnost u kulturi i aktivizmu

Cilj dvogodišnjeg projekta je da formama kulture proširi javni prostor u kojem organizacije civilnog društva i građani mogu slobodno učestvovati u javnom diskursu, zagovaranju, izgradnji zajednice, donošenju odluka u pitanjima koja se tiču demokratizacije u Srbiji, odnosa u region i evropskim integracijama.
Namera projekta je da ubjekti civilnog društva održe model delovanja i postignu okruženje za angažovanje culture i civilnog društva koje uči iz iskustva, prestavlja dobar primer osnaživanja, promoviše prava i vrednostii uvećava učešće civilnog društa u demokratskom procesu, doprinosi širem forumu i dinamici saradnje i razmene. Stoga projekat predviđa učešće ne samo manjinskih grupa koje su marginalizovane i kao takve prepoznate (nacionalne, rodne, osobe sa invaliditetom), već i učesnike čija su ekonomska, obrazovna, društvena polazišta različita i dolaze iz drugih delova Srbije i regiona bivše Jugoslavije.

Drugi važan očekivani rezultat jeste kulturna produkcija inspirisana inicijativama civilnog društa i nezavisne kulture, kako bi se vratila u javnost, re-aktivirana, dugogodišnja istorija civilnog društva i nezavisne kulture koja je u mnogome doprinela demokratskim procesiam u Srbiji i regionu. Takođe, na ovaj način če se osvetliti postignuća i doprinosi širokog spektra inicijativa civilnog sektora, kako bi se motivisala nova generacija aktivnih učesnika u zagovaranju politika i borbama za ljudska prava u aktuelnim društvenim procesima u Srbiji. Ovim projektom postići će se inovativnost u načinu i kulturnim modelima promocije ljudskih prava i kulturnog diverziteta, podstaći će se negovanje pluralizma i dijaloga u društvu, mapirati i istražiti novi modeli zagovaranja i građanskog učešća u odlučivanju, ali i dijaloga, nenasilnog i nediskriminatornog javnog diskursa što je od velikog značaja u sve zaoštrenijoj situaciji u društvu.

Loading...