Žene i uspeh

U izveštajima Evropske komisije i Ujedinjenih nacija o Srbiji, konstatovana je slaba reprezentacija žena u javnom životu, kao i postojanje duboko ukorenjenih, tradicionalnih patrijarhalnih stereotipa o ulozi i odgovornosti žene i muškarca u porodici i široj zajednici, što se reflektuje u ženskom obrazovanju, mogućnostima na tržištu rada i niskom nivou učešća žena u političkom i javnom životu. Cilj projekta Žene i uspeh je da višestrukom i novom kontekstualizacijom fenomena «uspešnih žena» u našem društvu, kroz izložbe i javne diskusije u kojima će učestvovati stručnjaci, ali i javne ličnosti iz kulture, politike i medija, doprinese podizanju društvene svesti o neophodnosti bolje reprezentacije žena u ovdašnjem javnom životu. U dosadašnjem medijskom, popularnom, a ponekad i stručnom predstavljanju fenomena žena koje su postigle društveni uspeh, preovlađuje dekontekstualizovana, anegdotska i mistifikatorska naracija. Mnogi kulturni i politički aspekti javnog rada poznatih žena ostali su nerasvetljeni, a veliki broj zbivanja ostao je zabeležen samo u privatnim sećanjima i kolekcijama. Naša namera je da tokom rada na projektu prikupimo i izložimo izbor dokumentarne građe koja do sada nije bila dostupna ili je izmakla pažnji stručne i šire javnosti, kao i da se postojeći dokumentarni i medijski materijali prikažu u kontekstu istraživačkog i kritičkog ispitivanja dominantnih modela reprezentacije društvenog uspeha poznatih žena. Dosada su održani programi “Sve što smo zaboravili i ovaj telefon – Mira Trailović”(2009), “Ksenija Atanasijević” (2012).

Nema sadržaja.

Loading...