stav

Tužba Republičkom urbanističkom inspektoru

Autor: Građanska inicijativa Ne da(vi)mo Beograd
27.01.2015.

Protekle nedelje pisali smo Republičkom urbanističkom inspektoru i objasnili brojne i ozbiljne nepravilnosti koje su pratile izradu Prostornog plana za Beograd na vodi.

Ukoliko imate želju da učinite isto, putem sledećeg linka možete preuzeti dole navedeni tekst. Naravno, ukoliko imate želju i potrebu, slobodno ga menjajte – skratite, dopunite ili docrtajte – i pošaljite!

Ne košta ništa da se pošalje, a videćemo koliko vredi (Beograd).

Preuzmi TXT fajl klikom na Republicki urbanisticki inspektor_tuzba



Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS
Nemanjina 22-26, Beograd
SEKTOR ZA INSPEKCIJSKI NADZOR
Na osnovu člana 172. i člana 173. stav 1. tačka 2. Zakona o planiranju i izgradnji (“Sl. glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US i 98/13-US, 132/14) podnosim:
PRITUŽBU
Republičkom urbanističkom inspektoru
uz zahtev da izvrši inpekcijski uvid u:
poštovanje odredbi Zakona o planiranju i izgradnji, tokom postupka izrade Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda – područja priobalja reke Save za projekat „Beograd na vodi“, u dolenavedenim tačkama,
i preduzme odgovarajuće korake u okviru ovlašćenja garantovanih članom 174. Zakona, a podnosioca izvesti o utvrđenim činjenicama.
napomena: U daljem tekstu, skraćenica Zakon odnosiće se na Zakon o planiranju i izgradnji objavljen u “Sl. glasniku RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US i 98/13-US, a na osnovu kojeg je Vlada RS donela Odluku o izradi Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat „Beograd na vodi” (u daljem tekstu: Prostorni plan za „Beograd na vodi“), objavljenu u „Službenom glasniku RS“, br.58/14 – osim ukoliko je drugačije naglašeno.
PREDMET PRITUŽBE:
PLANSKI OSNOV
Na osnovu člana 46. stav 1. tada važećeg Zakona o planiranju i izgradnji, 3. juna 2014. god., na sednici Vlade doneta je Odluka o izradi Prostornog plana za „Beograd na vodi” („Sl. glasnik RS“, br.58/14).
Kako je propisano članom 3. Zakona, teritorija Republike Srbije razrađuje se na principima horizontalne i vertikalne koordinacije. Sistem planiranja u RS je takav da, polazeći od prostornih planova koji imaju, pre svega, strateško-razvojnu i opštu regulatornu funkciju, preko planova koji određuju obuhvat građevinskog područja dolazimo do urbanističkih planova koji se bave, isključivo, građevinskim područjem.
Prostorni plan područja posebne namene (član 21. Zakona) donosi se za posebne namene; po pravilu obrađuje teritoriju koja se nalazi van građevinskog područja i koja, kao takva, mora biti definisana Prostornim planom Republike Srbije (član.21). Ovaj stav učvršćen je i Zakonom o prostornom planu RS (član 3. stav 2) koji određuje da prostorni plan predstavlja osnov za definisanje strategija na državnom, regionalnom i lokalnom nivou. Dodatno, članom 33. stav 1. Zakon propisuje da dokumenti užeg moraju biti usklađeni sa dokumentima šireg područja.
U predmetnom slučaju, dokumenti šireg područja – Prostorni plan Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br.88/2010) i Regionalni prostorni plan administrativnog područja Beograda („Sl. list grada Beograda“, br. 57/09 i 38/11) – ne sadrže odrednicu po kojoj je deo priobalja grada Beograda neophodno razrađivati ovom vrstom plana.
KONCEPT PLANA
U Odluci Vlade RS o izradi Prostornog plana za „Beograd na vodi“, propisano je da nije potrebno pristupiti izradi koncepta plana.
Kako logika, tako i tada važeći Zakon o planiranju i izgradnji (član 48.) nalažu da koncept plana nije potreban kada se izradom plana razrađuje plan višeg reda ili kada se radi o manjoj izmeni ili dopuni plana – što ovde nikako nije slučaj.
Dodatno, Zakon propisuje da je o (ne)potrebnosti pristupanja izradi koncepta plana neophodno pribaviti mišljenje vršioca stručne kontrole (u ovom slučaju Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture) te stoga izrada ovog dela planskog dokumenta ne može biti ukinuta odlukom Vlade.
USLOVI NADLEŽNIH INSTITUCIJA
Nosilac izrade Prostornog plana za „Beograd na vodi“ nije omogućio uvid u prikupljene uslove nadležnih institucija.
Tokom javne prezentacije Prostornog plana za „Beograd na vodi“, predstavnici Republičke agencije za prostorno planiranje, kao nosioca izrade plana, saopštili su da su prikupljeni uslovi preko 75 nadležnih institucija – u rekordno kratkom roku.
Navedeni uslovi nisu bili deo dokumentacije dostupne javnosti tokom trajanja javnog uvida u plan. Dodatno, Agencija je, ne navodeći zakonski osnov za takav stav, odbila da dostavi uslove u odgovoru na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja (zavodni br.350-468-2/2014-01).
Bitno je napomenuti da, iako je plan završen u roku značajno kraćem od onog predviđenog Odlukom o izradi Prostornog plana za „Beograd na vodi“, a uslovi nadležnih institucija prikupljeni u „rekordno kratkom roku“, nosilac izrade i obrađivač nisu uspeli da planom provere i definišu konkretan program za objekte od javnog interesa – objekte kulture od gradskog i nacionalnog značaja – iz razloga nedostatka uslova Ministarstva kulture i informisanja, a kako je, tokom javne prezentacije plana, saopšteno od strane od rukovodilaca izrade plana.
DOKUMENTACIONA OSNOVA
U okviru Izveštaja o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene za „Beograd na vodi“ na životnu sredinu (koja čini, po Zakonu, sastavni deo ovog planskog dokumenta), u delu „Pravni i planski osnov, razlozi za izradu“, kao izvor podataka naveden je:
– Belgrade Waterfront Concept Masterplan, Eagle Hills, Abu Dhabi 2014, Belgrade Waterfront Detailed Masterplan, Eagle Hills, july 2014,(http://www.belgradewaterfront.com)
Postojanje istog potvrđeno je i u javnosti i to od strane direktora Urbanističkog zavoda Beograda Nebojše Stefanovića, u tekstu objavljenom u dnevnom listu Politika, dana 05.10.2014.god. Masterplan su, kao osnov izrade Prostornog plana za „Beograd na vodi“, naveli i rukovodioci izrade istog (mr Aleksandar Vučićević, dipl.pr.planer i Milica Joksić, dipl.inž.arh.) kao i predstavnici nosioca izrade, tokom izlaganja u okviru javne prezentacije plana koja je održana 13. oktobra 2014. god. u velikoj sali Gradske uprave grada Beograda, o čemu postoji zapis.
Međutim, takav dokument ne postoji na navedenoj internet adresi niti je bio dostupan javnosti tokom trajanja javnog uvida. Takođe, uprkos sopstvenim pisanim i usmenim navodima, i nosilac izrade i obrađivač plana, u zvaničnim odgovorima na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja – u potpunosti negiraju postojanje ovakvog dokumenta (Republička agencija za prostorno planiranje, zavodni br.350-468-2/2014-01, odnosno Urbanistički zavod Beograda, zavodni br.350-851/14).
Naše zakonodavstvo, urbanistička i planerska praksa, ne prepoznaju termin Masterplan, pa posledično ne propisuju ni metodologiju izrade, sadržaj, cenu i druge činioce neophodne za transparentno korišćenje istog. Stoga, dokument Masterplan ne može biti osnov za izradu predmetnog Prostornog plana.
Ukoliko se takav dokument konsultuje na nivou Studije, nadležne službe imaju obavezu da omoguće uvid u istu.
PROCEDURA JAVNOG UVIDA
Javna sednica nije održana u skladu sa Zakonom.
Zbog protesta građana, podnosioci primedbi nisu bili u mogućnosti da svoje primedbe obrazlože, a nije bilo moguće čuti ni stav obrađivača planskog dokumenta o pojedinačnim primedbama na plan.
Uprkos protestu i svesni toga da njihove reči ne stižu do podnosilaca primedbi kojima su, po Zakonu, dužni da daju javni odgovor na iste, predstavnici obrađivača nastavljali su sa čitanjem primedbi.
Iako Zakon to dozvoljava, organ nadležan za sprovođenje javnog uvida nije odredio dodatni datum za održavanje sednice, time kaznivši kako građane koji su izrazili protest, tako i one koji su želeli da ostvare Zakonom garantovano pravo učešća u procesu izrade planskog dokumenta.
UKIDANJE AGENCIJE
Danom stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, prestaje sa radom Republička agencija za prostorno planiranje, koja je na osnovu Odluke o izradi Prostornog plana za „Beograd na vodi” („Službeni glasnik RS“, br.58/14) postavljena za nosioca izrade istog.
Danom prestanka rada Agencije, poslove iz okvira nadležnosti Agencije preuzima Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, dok njena prava i obaveze izvršava Vlada, u ime Republike Srbije.
Na ovaj način, nadležno Ministarstvo postaje i nosilac izrade Prostornog plana za „Beograd na vodi” i vršilac stručne kontrole procedure izrade i sadržaja istog.
Gubitak jasne demarkacije između organa zaduženih za izradu planskih dokumenata i onih zaduženih za njihovu stručnu kontrolu, predstavlja direktan sukob interesa. Ovakva praksa je izričito zabranjena na drugim nivoima izrade planske dokumentacije.
U Beogradu,
dana: __.__.2015.
ime i prezime:
adresa prebivališta:
kontakt telefon:
svojeručni potpis:

Još članaka

 • Zaustaviti agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu

  Zaustaviti agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu

  Organizacije okupljene oko Platforme Tri slobode oštro osuđuju agresiju Ruske Federacije na Ukrajinu i upozoravaju da je na delu flangratno kršenje normi međunarodnog prava.…

  03.03.2022.
 • In memorian – Marko Brecelj

  In memorian – Marko Brecelj

  Kantautor Marko Brecelj preminuo je jutros u 71. godini, javlja Radio Koper.  U svoj pedesetogodišnjem radu, ovaj umetnik je pomerao granice u muzici, performansu,…

  04.02.2022.
 • ZAUSTAVITI NASILJE POLICIJE NAD AKTIVISTIMA U MAJDANPEKU

  ZAUSTAVITI NASILJE POLICIJE NAD AKTIVISTIMA U MAJDANPEKU

  Beograd, 30.09.2022. Platforma Tri slobode ZAUSTAVITI NASILJE POLICIJE NAD AKTIVISTIMA U MAJDANPEKU Organizacije civilnog društva okupljene oko Platforme “Tri slobode” zahtevaju hitnu reakciju institucija…

  03.10.2022.
Loading...