Vodič za mlade migrante kroz galaksiju ljudskih prava

Mladi migranti i izbeglice se nalaze u veoma teškim uslovima, provodeći mnogo vremena na putu, bez pristupa formalnom obrazovanju. U takvim situacijama, neformalni oblici obrazovanja mogu da predstavljaju rešenje, jer pružaju znanje o osnovnim ljudskim pravima i slobodama (pravo na zdravstvenu zaštitu, nediskriminaciju, zaposlenje, aktivno učešće u zajednici ili kulturnom životu). Neophodno je osmisliti i obezbediti adekvatne metode u vidu alternativnih oblika edukacije, kako bi se poboljšao društveni, ekonomski, pravni i politički položaj izbeglica i migranata. Na taj način se vraćaju sloboda i samopouzdanje ljudima i olakšava proces integracije u društvo.

Naročito je važno podići svest o ovome među predstavnicima civilnog društva koji rade sa izbeglicama i migrantima, a jedan od načina da se to postigne je formiranjem neformalne platforme čiji je cilj jačanje kapaciteta nevladinih organizacija i olakšana komunikacija i koordinacija među njima. Stvaranje dobrih praksi kroz inkluzivnu, rodno osetljivu metodologiju će pozitivo doprineti prepoznavanju uloge mladih migranata u procesu monitoringa i odbrane ljudskih prava migranata i izbeglica.

Cilj ovog projekta je poboljšanje pristupa znanju i stvaranje novih i kreativnih edukativnih programa za mlađe generacije migranata, koji će im dati šansu da se emancipuju i ostvare kao mladi lideri u svojim zajednicama. Na taj način se migrantskim zajednicama pruža znanje da prepoznaju stigmatizaciju i diskriminaciju, kao i kršenja njihovih osnovnih ljudskih prava, i omogućava sloboda i samopouzdanje da se sami bore protiv toga.

Glavne aktivnosti ovog projekta su: stvaranje neformalne platforme za povezivanje i saradnju nevladinih organizacija koje rade sa migrantima i izbeglicama, kao i štampanje publikacije The Young Migrant’s Guide to the Human rights Galaxy na četiri jezika (srpski, engleski, arapski i farsi) koja će pružiti najširim migrantskim zajednicama osnovne informacije o galaksiji ljudskih prava na jasan i praktičan način, kroz kreativnu formu stripa.

Nema sadržaja.

Loading...